Alla medarbetare på Renohjälten VVS och Bygg AB skall känna ett lika värde.
Allas insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Diskriminering

 • visa hänsyn till alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • sexuella läggning saknar betydelse för en god arbetsinsats
 • anställda som arbetar deltid eller på tidsbegränsad anställning skall bedömas på samma sätt som heltids- respektive tillsvidareanställda när det gäller löner och förmåner

På Renohjälten VVS och Bygg AB godtar vi inte:

Sexuella trakasserier

 • könsförnedrande historier och tillmälen
 • tafsande eller annan ovälkommen medveten kroppsberöring
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord
 • ovälkomna förslag på sexuella tjänster eller ett tilltvingat sexuellt förhållande
 • pornografiska bilder

Kränkande särbehandling

 • undanhållande av en arbetsrelaterad information
 • förtal eller nedsvärtande av en arbetstagare eller dennes familj
 • medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
 • uppenbart förolämpande utfrysning, negligeringar av arbetstagaren, mobbning, förföljelse i olika former
 • medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande/förhållningssätt
  (hån, ovänlighet, etc etc)

Måldialogen
Vid behov ska Renohjälten VVS och Bygg AB utreda ärendet.
Åtgärder ska vidtas i det enskilda fallet:

 • samtal av varningskaraktär
 • uppföljning
 • om trakasserierna inte upphör överväga uppsägning av den som trakasserar

Den som upplever sig utsatt för trakasserier i någon form ska klart och tydligt säga ifrån till den som trakasserar.
Den utsatte kan ta upp detta med närmaste arbetsledare eller någon annan medarbetare den har förtroende för.
Alla medarbetare har ett moraliskt ansvar att säga ifrån när någon blir trakasserad.
Särskild information om denna policy ska lämnas till chefer.